Vedtægter

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN

Støtteforeningen til Aastrup Mølle

                                                           
  1. Foreningens formål!

At sikre Aastrup Mølles (5600 Faaborg) forsatte beståen og dens Kulturhistoriske værdi. 

  1. Hvem kan være medlem?

Alle der støtter op om foreningens formål.

Personligt medlemskort 25 kr.
Foreninger og virksomheder 100 kr.

Kontingentet, der betales ved indmeldelse, er et engangsbeløb.

  1. Hvem leder foreningen m.m.?

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges blandt medlemmerne på generalforsamlingen for en 4 årig periode, idet der afgår skiftevis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer. Ikke valgte bestyrelsesmedlemmer indtræder som suppleanter efter opnået stemmetal. Stemmeberettiget er alle medlemmer over 16 år. Hvert medlem/forening/virksomhed har 1 stemme.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand, kasserer og en sekretær. Konstitueringen sker ved første ordinære bestyrelsesmødemøde efter generalforsamling.

Der afholdes minimum 4 årlige bestyrelsesmøder med dagsorden udsendt senest 3 dage før mødedato. 4 dage før den årlige generalforsamling udsendes formandens beretning til bestyrelsesmedlemmerne.

Generalforsamling
A. Generalforsamling afholdes hvert andet år inden1 maj. Indkaldelse udsendes med 14 dages varsel på foreningens hjemmeside og i Ugeavisen med flg. dagsorden. 1. Valg af dirigent. Valg af 2 stemmetællere. 3. Valg af referent. 4. Formandens beretning og godkendelse. 5. Regnskab v. kasserer og godkendelse. Fastsættelse af kontingent 7. Indkomne forslag. 8.Valg af bestyrelsesmedlemmer. 9. Valg af revisor. 10.Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 11. Valg af revisorsuppleant. 12Eventuelt.

B. Forslag til vedtægtsændringer eller øvrige forslag indleveres 1 uger før ordinær generalforsamling til foreningens formand.

C. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 2 ugers varsel hvis min. 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.2årig regnskabsperiode med afslutning 31 december.

 Hvem tegner foreningen?

Foreningen tegnes af formand og næstformand.

    

  1. Hvordan opløses foreningen?

Ved foreningens opløsning tilfalder overskydende midler en eventuel ny støtteforening for Møllens vedligeholdelse oprettet efter Folkeoplysningslovens anvisninger.

Er der ikke oprettet en sådan forening fordeles overskydende midler ligeligt mellem Aastrup Folkemindesamling og V. Aaby Folkemindesamling.

 

Donationer/indbetalinger over 200kr tilbagebetales ved ikke gennemført formålsparagraf. Punkt 1

Godkendt på foreningen Vinger på Aastrup Mølle`s  ekstraordinære generalforsamling 19.februar 2019

 

 

 

Aastrup Mølle Svendborgvej 303 Åstrup 5600 Faaborg